FREE EPUB ó Karartma Geceleri ½ eBook or Kindle ePUB free

FREE EPUB º Karartma Geceleri ã kinci D nya Sava n n s n rlar m za dayandy l lkede, ekmek, eker, yakacak gibi temel ihtiya maddeleri karneye ba lanm , d ar dan gelebilecek ani bask nlar nlemek amac yla geceleri her yerde karartma uygulamas ba lam t r airlere, yazarlara, d n rlere bask uygulanan bir d nemdir ayn zamandaBu s k nt l g nlerde, bir ayd n, air ve edebiyat retmeni olan Mustafa Ural yazd ve toplat lan iir kitab nedeniyle aranmaktad r Sa l k problemleri vard r ve hemen teslim olmak istemez stanbul un so uk ve karart lm sokaklar na, e dost evlerine s n r Tutukland zaman sava bitmi tir, ama sava y llar n n T rkiye de b rakt izler daha uzun s re silinemeyecektirR fat Ilgaz, Karartma Geceleri nde Mustafa Ural n ka yk s n anlat rken, sava n etkisindeki lkemizinl y llar na da k tutuyor Ger eklerden neden korkuyorlard bu kadar Ba ndan ne oldu unu, ne olaca n biliyorsunuz ama ke ke olmasa, ke ke ya anacaklar ya anmasa diye umut ediyorsunuz kinci D nya Sava esnas nda halk n ne durumda oldu unu ajite etmeden yans tan, d nemin ruhunu bence olduk a ba ar l bir ekilde yans tan bir eser Okunmal. Mustafa Ural n ka hikayesi polisten kendine do ru ka ar biraz Ka arken yapaca hi bir i olmad ndan hep d n r ama zaten d nd i in arar onu polis iir yazd i in arar ok b y k su tur iir yazmak nk bazen kitaplar bomba bile olabilir Kitap bomba olursa iirden f ze bile olabilir ok yal n ok sade bir dille anlat yor R fat Ilgaz Mustafa Ural ve evresini Arka planda II D nya Sava n n son zamanlar ve T rkiye siyasi durumu var Bir de ok naif bir a k sat r aral Mustafa Ural n ka hikayesi polisten kendine do ru ka ar biraz Ka arken yapaca hi bir i olmad ndan hep d n r ama zaten d nd i in arar onu polis iir yazd i in arar ok b y k su tur iir yazmak nk bazen kitaplar bomba bile olabilir Kitap bomba olursa iirden f ze bile olabilir ok yal n ok sade bir dille anlat yor R fat Ilgaz Mustafa Ural ve evresini Arka planda II D nya Sava n n son zamanlar ve T rkiye siyasi durumu var Bir de ok naif bir a k sat r aralar nda R fat Ilgaz n yazarl yla ilk defa tan t m Hababam Sn f efsanesini yaratan adam n romanc l da ger ekten ok ok ba ar l.Kitap esasen bir foto raf karesini anlat yor 40 l y llar n ilk yar s n n 2 D nya Sava g lgesindeki T rkiye foto raf Toplamda t m roman boyunca iki karakterimiz var desek yanl olmaz retmen Mustafa Bey ve evresiMustafa Bey bir kitap yaz yor eri ini bilmiyoruz ancak yasakl ne tiyattan oldu unu biliyoruz Milli ef d neminde toplat l yor S k y netim devre R fat Ilgaz n yazarl yla ilk defa tan t m Hababam Sn f efsanesini yaratan adam n romanc l da ger ekten ok ok ba ar l.Kitap esasen bir foto raf karesini anlat yor 40 l y llar n ilk yar s n n 2 D nya Sava g lgesindeki T rkiye foto raf Toplamda t m roman boyunca iki karakterimiz var desek yanl olmaz retmen Mustafa Bey ve evresiMustafa Bey bir kitap yaz yor eri ini bilmiyoruz ancak yasakl ne tiyattan oldu unu biliyoruz Milli ef d neminde toplat l yor S k y netim devrede o s rada Polis her yerde onu ar yor Ailesi ve dostlar ndan b y k yard m g ren Mustafa Bey g nlerce ka yor ve saklan yor T rkiye nin o d nemki siyasi haritas n oldu u gibi, t m plakl yla g rebiliyorsunuz kitapta Mutlaka okunas lardand r