[ READ E-PUB ] ☫ Reisefieber ♂ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Great, great read I was about to give it four stars but I couldn t find anything that I didn t like about this book so I gave it five stars It is hard to put this kind of book into words You have to read it and to feel all the emotions Gr matas tekstu veido daudz s ku kadru, kas savieno kop da das personas un laiktelpas Nosl gum atkl jas b t ba Darbs ir piepild ts ar n vi, katrs varonis nemit gi mirst fiziski vai gar gi Svar g kais ir emocion li psihoanal tiskais seanss varb t rom n piemin t s piez mes st stam , kur rom na varonis ce o cauri atmi m, pamaz m nofiks joties to asumam Interesantas un skarbas ir nagu apgrie anas epizodes, kas mijas cauri rom nam Prec za valoda, atsve in ta teksts pies tin ts ar i Gr matas tekstu veido daudz s ku kadru, kas savieno kop da das personas un laiktelpas Nosl gum atkl jas b t ba Darbs ir piepild ts ar n vi, katrs varonis nemit gi mirst fiziski vai gar gi Svar g kais ir emocion li psihoanal tiskais seanss varb t rom n piemin t s piez mes st stam , kur rom na varonis ce o cauri atmi m, pamaz m nofiks joties to asumam Interesantas un skarbas ir nagu apgrie anas epizodes, kas mijas cauri rom nam Prec za valoda, atsve in ta teksts pies tin ts ar ikdieni m deta m, kuras atk rtojas, t m izvietojoties da d s situ cij s Sadz viskajam tom r pie irta zin m veid eksistenci la nokr sa, kaut ar t rodas las t ja apzi Rom na varo u raksturojums ir konkr ts, bez liekiem est tikas apvalkiem Run jot par tekstveidi teksts nepieprasa hronolo isku notikumu izvietojumu, jo visas epizodes notiek sinhroni Rom ns uztverams k m tes un d la attiec bu p t jums, kas pav r as cit di, tikl dz par d s jauna inform cija nosl gums ir ne l gs, bet vienlaikus pa saprotams 2.5 5 or 5 10 Trafna, wie a, dobrze napisana. [ READ E-PUB ] ⚕ Reisefieber ♍ Zaskakuj co dojrza y debiutletniego autora Utrzymana w klimacie film w Bergmana opowie o poszukiwaniu prawdy o najbli szych i o samym sobieG wny bohater, Daniel, pisarz tworz cy powie nowoczesn , przybywa do Pary a na wie o mierci matki Rozmowy z lud mi, kt rzy j znali, pozwalaj mu zrekonstruowa ostatnie lata jej ycia, ale te przywo uj wspomnienia z dzieci stwa Swoistym kontrapunktem dla tej historii jest narracja prowadzona z punktu widzenia samej matki Daniela, Astrid, kt ra zmaga si z ci k chorob i dopiero w po egnalnym li cie do syna wyjawi mu rodzinn tajemnicCzytelnik ozi skiego od pierwszych linijek poddaje si niespiesznemu, hipnotycznemu rytmowi jego prozy Autor po mistrzowsku kre li portrety psychologiczne dojrza ego m czyzny i jego starej matki Dzi ki znakomitej konstrukcji i plastycznym scenom powie czyta si jednym tchem, a po zako czeniu lektury na d ugo zachowuje j w pami ci Ta ksiazka zainspirowana prawdziwymi bohaterami Opowiesc o matce i synu, ktorzy po okresie wielkiej bliskosci w dziecinstwie oddalili sie od siebie fizycznie geograficznie i psychicznie Mimo ze autor dosc przenikliwie wnika w ich wspomnienia, wzajemne relacje i zgrabnie to wszystko opowiada, pozostaje niedosyt Po pierwsze, chodzi o jezyk Mialam niestety wrazenie, ze to ksiazka napisana przez cudzoziemca, ktory, choc wypowiada sie poprawnie, nie czuje jezyka polskiego Moze o to chodzilo, Ta ksiazka zainspirowana prawdziwymi bohaterami Opowiesc o matce i synu, ktorzy po okresie wielkiej bliskosci w dziecinstwie oddalili sie od siebie fizycznie geograficznie i psychicznie Mimo ze autor dosc przenikliwie wnika w ich wspomnienia, wzajemne relacje i zgrabnie to wszystko opowiada, pozostaje niedosyt Po pierwsze, chodzi o jezyk Mialam niestety wrazenie, ze to ksiazka napisana przez cudzoziemca, ktory, choc wypowiada sie poprawnie, nie czuje jezyka polskiego Moze o to chodzilo, o prostote stylu mi to meczenie polskiego jednak troche przeszkadzalo Aczkolwiek, zdarzaly sie i swietne zdania, kapitalnie uchwycone odczucia Po drugie, zbyt duzo jest niedomowien, bialych plam, nowych pytan Ale znowu, moze o to jednak chodzilo, zeby podkreslic jak trudno jest wyjasnic, wytlunaczyc, kiedy juz nie mozna Wed ug opisu na ok adce nag y wstrz s wywo uje u bohatera fal wspomnie , a sam bohater odkrywaj c prawd o matce odkrywa prawd o sobie Jako tego nie odczu am Zreszt ca a ksi ka by dla mnie s aba. jsou situace, jsou ivoty, kter nemaj nouzov v chod