|READ KINDLE ♣ Đời Về Cơ Bản Là Buồn Cười ♚ eBooks or Kindle ePUB free

C nh n th th y cu n n y bu n c i kh ng ch u c v m nh kh l th ch n.M t cu n s ch tranh v ch b tr cho nhau m t c ch n , h i h c v chi u s u.M nh v n th ng theo d i c c b i m i tr n fanpage v quy t nh l s t m th m nh ng quy n kh c c xu t b n c a team n y. Bu n c i l o to t nh ng m th c t v s c x o v i c ra Th t s mu n in m y trang trong n y ra xong t l n b n l m vi c Ki u nh l i l m, s n m t th i i m b n th y m i ng nghi p m b n ti p x c l m t kho b u, ngh a l b n c r ng gi m b n c th ch n s ng h c ngay i v c b n ng th t l bu nc i Th c m Bu n c i l o to t nh ng m th c t v s c x o v i c ra Th t s mu n in m y trang trong n y ra xong t l n b n l m vi c Ki u nh l i l m, s n m t th i i m b n th y m i ng nghi p m b n ti p x c l m t kho b u, ngh a l b n c r ng gi m b n c th ch n s ng h c ngay i v c b n ng th t l bu nc i Th c m H m nay, th y tr i m u r t h p v i vi c i nh s ch, v th l m nh gh hi u s ch C Ch p R i t nh c v ph i cu n i v c b n l bu n c i n y bi t qua L B ch b ng ph t l u, c c k l kho i tr c nh ng ch m ng n chu n kh ng c n ch nh c a nh m M nh r t th ch nh ng ng i c th nh n c nh ng v n d i g c nh n h t s c l c quan v th ng minh. D o n y m nh th ch s ch nh v ph n l n s ch lo i n y u d th ng ho c bu n c i Cu n n y th thu c team bu n c i b y b th m n n l u tr nh c n i c ng c ng tr nh l m nh c b n th n n i c ng c ng v tr nh l m nh c h nh nh c a ng i c s ch n i c ng c ng i di n m nh l c c cu n n y c n c m t em trai ch c c n ang i h c combo s mi tr ng v k nh c n tr ng ng i l ng ng i gi a n ng to say m c g n h t cu n Khuy n h c Fukuzawa Yukichi V th l m nh ngh b ng i, v c D o n y m nh th ch s ch nh v ph n l n s ch lo i n y u d th ng ho c bu n c i Cu n n y th thu c team bu n c i b y b th m n n l u tr nh c n i c ng c ng tr nh l m nh c b n th n n i c ng c ng v tr nh l m nh c h nh nh c a ng i c s ch n i c ng c ng i di n m nh l c c cu n n y c n c m t em trai ch c c n ang i h c combo s mi tr ng v k nh c n tr ng ng i l ng ng i gi a n ng to say m c g n h t cu n Khuy n h c Fukuzawa Yukichi V th l m nh ngh b ng i, v c b n l bu n c i, sau l ng hy v ng, v t ng lai c a n c Vi t Nam ta s do nh ng ng i nh em ch o ch ng v i nh ng cu n s ch c h m l ng ki n th c cao ch kh ng ph i nh ng ng i c c chuy n c i xong c i hinh h ch d h i nh m nh.Ch l , em i, l me r i trong n ng ng s ch h m y p l m c n ch nom m t m i c ng m c c i n y, em ch vi c ng ng u l n l ch s c i toe v i em Trong th gi i c a m t s ch, gi y th ng c m u tr ng ng ho c tr ng tinh v ch ngh a x p th ng t p nh i ch n d i mi n man l l d i mini juyp hay qu n i c a c c em g i xinh t i i d o ph m m t khi c m m t v o y r i th b n s ch ng c n c h i ng a m t l n soi g i Th c ra 99% g i c s ch u x u m t c ch ng bu n nh ng g i i check in ng s ch th ngon 3 Ps cu n n y h i m n so v i gu h i h c Sheldon cute g u b ng c a m nh B n n o g i v c p 3 xu ng th c th b qua H i h c theo ki u n ng tr ng th nh Th ch cu n n y b i s t u t o v ng i l n. Bu n c i nh ng kh ng nh m nh V n l n nh t c a th gi i n y l m i ng i u t m c ch t o ra m t cu c i t t h n cho l tr m l i qu t ng i t m c ch t o ra m t l tr t t p h n cho cu c i. |READ KINDLE ♅ Đời Về Cơ Bản Là Buồn Cười ⚓ L B ch Nh n v t o v i chi c b ng ph , r n l i, khu n m t lu n t v t l , tr n th ng thi n v n, d i t ng a l , tam gi o, c u l u, t th , ng kinh, tinh th n y u n c trung trinh, o c lung linh, phong t c, lu t l , b n quy n, Horoscope, v t l l ng t c i g L B ch c ng t ng l ch ng bi tN m , L B ch xu t hi n v nhanh ch ng thu h t c c c b n tr nh nh ng ph t ng n chu n kh ng c n ch nh do ch nh nh m b n ngh ra, b n c nh c ng c m t s status d ch t n c ngo i, m t s kh c m n c a m t v i ng n ng i b n i V C B n L Bu n C i l m t t p h p nh ng ph t ng n y c a L B ch, d nhi n l ch a t ng xu t hi n tr n fanpage, b n c nh nh ng c u n i quen thu c l m n n t n tu i c a L B ch 5 v c c c ng m t ng i, th y r t vui 3 Ch ng ta lu n b cu n v o v ng xo y c a cu c s ng h ng ng y m kh ng r ng xung quanh m nh lu n c nh ng i u nh nh t th v Cu n s ch n y gi p m nh nh n ra nh ng i u th v y Ngo i n t v h i h c l i m nh n ch nh t o n n s h p d n c a t c gi L B ch th nh ng c u chuy n, nh ng quan i m c a t c gi g p ph n l m n n s cu n h t khi c B n lu n mu n bi t trang ti p theo l g v c th b n say m n khi nh n ra r ng m nh c n trang cu i c ng.M i ng i lu n t m c nh ng Ch ng ta lu n b cu n v o v ng xo y c a cu c s ng h ng ng y m kh ng r ng xung quanh m nh lu n c nh ng i u nh nh t th v Cu n s ch n y gi p m nh nh n ra nh ng i u th v y Ngo i n t v h i h c l i m nh n ch nh t o n n s h p d n c a t c gi L B ch th nh ng c u chuy n, nh ng quan i m c a t c gi g p ph n l m n n s cu n h t khi c B n lu n mu n bi t trang ti p theo l g v c th b n say m n khi nh n ra r ng m nh c n trang cu i c ng.M i ng i lu n t m c nh ng cu n s ch cao si u, tri t l , c nh i nh t nh ng i u c th gi p m nh th nh c ng nh ng i khi, th b n c n ch l m t cu n s ch c th gi p b n qu n i p l c c a cu c s ng, t m th y ch nh b n th n m nh trongV , i V C B n L Bu n C i ch nh l cu n s ch y M t ng i c bi t cho t m n Kh ng bi t c ph i n ng ch t thi u mu i hay v t qu kh c bi t l m n ng say m i m a nh ch ng L B ch n y hay kh ng, n n m i ch ng a s ch cho Sky Th ch gi ng v n ch m bi m h i h c c a anh Tu n Linh t h i c v b n d ch con c o c a anh trong cu n Ho ng t b S ch kh ng h gi o i u m ch l nh ng i u ch ng ta lu n bi t nay c nh n m t g c kh c.