( Read E-pub ) · تراژدی قدرت در شاهنامه · eBook or Kindle ePUB free

( Read E-pub ) Ó تراژدی قدرت در شاهنامه ¸ کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه نخستین بار در پاییز ۱۳۶۹ منتشر شد و چاپ دوم آن نیز در پاییز ۱۳۷۶ منتشر شداین کتاب به دو بخش تقسیم شده است، بخش نخست بخشی است درباره‌ی قدرت با مباحث زیر:ارایه‌ی تعریف قدرت، بیان ارتباط مشهور و شناخته شده‌ی قدرت و فساد، تشریح رابطه‌ی خرافات و قدرت و تشبیه رابطه‌ی این دو به رابطه‌ی دایه و کودک، آمیختگی شدید خودخواهی با عشق خرافاتی به آرمان در فرد قدرت پرست و دشواری تشخیص مرز این دو، دروغ به عنوان یکی از لوازم اساسی کسب قدرت ونویسنده در پایان بخش مذکور به تصریح بیان کرده است که قدرت، فره ایزدی است، چنانچه منافی آزادی انتخاب افراد نباشد و شر شیطانی است اگر همه‌ی اختیارات را در دست فرمانروایی مستبد جمع کنددر بخش دوم چیزی افزون بر آنچه در بخش نخست آمده است وجود ندارد و نویسنده صرفا با استناد به دو داستان مشهور شاهنامه یعنی «رستم و اسفندیار» و «رستم و سهراب» کوشیده است در زمینه‌ی موضوعاتی که پیشتر به طور مبسوط به آنها پرداخته است نمونه‌هایی آشکار ارائه دهدنکاتی که نویسنده در مقام مفسر این دو داستان از لابلای اشعار مربوط به آن بیرون کشیده است، با توجه به موضوع و محتوای کتاب بسیار ارزشمند و قابل درنگ است کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده در بخش نخست نویسنده ارکان قدرت و حواشی آن را با نقل قول‌های بسیار از اندیشمندان مختلف آشکار می‌کند و مقدمات لازم برای ورود به تفسیر تراژدی قدرت در شاهنامه را فراهم می‌آورد در بخش دوم درونمایه‌ی اصلی کتاب آغاز می‌شود و مصطفی رحیمی نقش قدرت‌طلبی را در دو داستان رستم و اسفندیار و همچنین داستان رستم و سهراب بررسی و تفسیر می‌کندتفسیر مصطفی رحیمی از این دو داستان مشهور شاهنامه بسیار خواندنی و آموزنده است و جنبه‌های کمتر دیده شده‌ای از شاهنامه را (دست کم برای من) آشکار کرد.خوش شانس بودم که این کتاب چاپ سال ۱۳۷۶ را امسال در نمایشگاه کتاب پیدا کردم خواندنش بسیار لذت بخش بود بررسی سوگنامه ی رستم و اسفندیار، با تکیه بر قدرت طلبی اسفندیار که بانی این تراژدی می شود اگرچه موضوع، حرف تازه ای نیست اما مصطفی رحیمی برای اولین بار و بصورتی جامع به آن پرداخته و تقریبن همه ی جوانب کار را برای اثبات این نظر، بررسیده و میل اسفندیار به قدرت و پادشاهی را برجسته کرده است. علاوه بر این، کتاب یاس فلسفی از همین نویسنده نیز جالب است.