@Read Epub ⚨ Tito i drugovi - II deo ⚟ eBook or Kindle ePUB free

@Read Epub Ø Tito i drugovi - II deo Ï Hronika borbi za vlast u kojima su se prijatelji pretvarali u neprijatelje nastala na osnovu vi edecenijskog istra ivanja i pogleda u dosad neotvorene arhive Jo e Pirjevec je plodan istori ar Za poslednjih trideset godina, pored brojnih rasprava, objavio je devet monografija u kojima se bavio slovena kim i jugoslovenskim prostorima u XIX i XX veku Pirjev eva dela su prevo ena i nagra ivana U Sloveniji mu je dodeljeno zvanje ambasadora nauke Tog zvanja bi on bio dostojan i da je napisao samo studiju Tito i drugovi Ali ona je te ko zamisliva bez one iroke osnove koju je postavio svojim celokupnim delom Bez znanja i kulture, bez filozofije istorije i ume a kazivanja, koje je u tu osnovu ugradio Pirjevec je godinama istra ivao u me unarodnim i doma im arhivima Prou avao je razli ite izvore, me u kojima prvi izvore diplomatske i obave tajne provenijencije Ostvario je uvid u veoma obimnu literaturu itao je Titove savremenike neprijatelje i saveznike u Drugom svetskom ratu, ideolo ke protivnike u zemlji i svetu, jeretike i revizioniste u komunisti kom pokretu Memoaristika u naj irem obimu, sa mogu no u upore ivanja i provere, u Pirjev evoj studiji ima mesto jedinstvenog i nezaobilaznog izvora Najzad, Pirjevec je itao samog Tita, to ve ina savremenih autora o njemu smatra izli nim Iz predgovora Latinke Perovi Jo bolja od prvog dela, po to se mnogo manje slu i naga anjima i tabloidnim pseudoistorijskim izvorima publicista.