( FREE EPUB ) ♲ Özgürüm Ama Mecburiyet Var: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor ♻ MOBI eBook or Kindle ePUB free

( FREE EPUB ) ☳ Özgürüm Ama Mecburiyet Var: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor ☼ Mahalledeki T rk ocuklar bizim T rk emizle dalga ge erlerdi te k ro, u, bu Bir g n o kadar sinirlenmi tim, Nuri diye bir ocuk vard , onu d vd m Sonra b r ocuklar bana sald rd lar Burcu ad nda bir k z vard Bilmiyom art k z ld m ne, geldi yan ma Pastaneye gittik, muzlu, tek ki ilik pastalar oluyor Ondan ikram etmi ti Tad ok g zeldi yani, k yde bu t r eylerin olmay nca lkokulda o unlukta bizdik Fakat orada da biz T rklere eziyet ediyorduk ya Birka tane T rk ocu u vard biz her g n d v yorduk, dayak atmadan eve g ndermiyorduk Ben onu anlam yorum Yani niye yle bir eyler yapm z F rsat gelince demek biz eziyoruz Yani neydi, psikolojik bir ey miydi O zaman kafam za yle bir ey mi yerle mi ti Ya yanl anla lmas n da ben K rtleri sevmiyorum Marmaris te her ad m att mda n mden mutlaka tane K rt ge iyor Neden sevmiyorum lkemizde ehit dedi imiz bir olay var Sevmiyorum Yolda uradan ge se laf atar m O dereceyim Ama hani yanl anla lmas n Onlar ay rd mdan de il, sevmiyorum sadece K rtlere kar bir n yarg m vard Ya bunlar n hepsi T rkiye yi sevmiyor zaten, biz bunlar niye sevelim falan gibi bir eyim vard ten i e ge iriyordum O da ok de i ti Hani art k herkesle konu abilirim nas l diyeyim, bir eyler payla abilirim Herkes benim arkada m olabilir nceden bunun ivesi de farkl diyordum Konu urken b yle bir can m s k l yordu falan Art k hani ok dar bakt m anlad m Art k hi yle bir eyim yok hani her k lt rden, her eyden insanlarla konu abilirim Gen ler T rkiye de yak n ge mi te ya ananlar hakk nda ne d n yorlar zellikle otuz y la varan sava n iddet ortam , onlar n zihninde nas l bir tortu b rakm As l nemlisi, T rkiye nin Do u sundaki ve Bat s ndaki gen ler, T rkler ve K rtler, birbirleri hakk nda ne d n yorlar Leyla Neyzi ve Haydar Dar c , Diyarbak rl ve Mu lal gen lerle yapt klar derinlemesine s yle ilerde, birbirini anlaman n haritas n seriyorlar n m ze nyarg lar n, kayg lar n, fkelerin, kitlenmelerin ama ayn zamanda empatinin, dostlu un, al veri in haritas Birbirini ve tekini tan man n insan nas l geni letti ine dair, gen seslere kulak vermek i in