&READ EBOOK ⇧ Glasom protiv topova: mala ratna kronika ☝ Ebook or Kindle ePUB free

&READ EBOOK ↚ Glasom protiv topova: mala ratna kronika ↵ Petnaest godina nakon prvog izdanja i dvadeset godina nakon pada grada Vukovara, glas Alenke Mirkovi opet je me u nama Glas koji nas je tri stra na mjeseca, zajedno s glasom Sini e Glava evi a i drugih izvjestitelja Hrvatskog radio Vukovara, obavje tavao o najve oj hrvatskoj ratnoj tragediji S novim podnaslovom i naoru ana ubojitim pogovorom koji otkriva upravo nevjerojatne postupke vlasti i medija u godinama koje su slijedile, Alenkina knjiga bit e jednako briljantno tivo i za novi nara taj itatelja Njezino je pero puno duha, a kao i svaki tekst sazdan na po tenju prolazi sve ispite vremena Najbolje o Domovinskom ratu napisali su ljudi koji sebe ne smatraju piscima ili se takvima nisu smatrali kada su to inili Meni je najdojmljivija o vukovarskoj temi knjiga Glasom protiv topova Alenke Mirkovi I to zato to u njoj nema nikakva poku aja da se objasni politi ka situacija, da se zauzme strana, nego jednostavno govori o onome to je vidjela, o emu mo e svjedo iti, i to je impresivno Pavao Pavli i Roman koji snima svijet od gornjeg okvira buntovnog ososbnosnog sna na po etku povijesne buke, do zemunica i njihova mitskog i retrokolektivnog donjeg okvira Naime, jedan od rje ih ratnih romana koji je i mainstreamovski dobio afirmativnu recepciju, smje taju i se odmah u suvremenu hrvatsku knji evnost Goran Rem