[[ Download Ebook ]] Ë Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et se retrouver soi à eBook or Kindle ePUB free

[[ Download Ebook ]] ô Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et se retrouver soi Ð Des t moignages de la psychoth rapeute et de ses patients et des conseils pour apprendre mieux se conna tre en mettant en pratique les principes de la psychog n alogie et en tudiant dans sa famille les loyaut s invisibles, les manifestations du syndrome de l anniversaire, l influence du contexte historique sur les destins priv s, la m moire du corps, la n vrose familiale, etc bu kitab n neyini bu kadar vd ler anlamad m Bilimsel a dan ayn k s r d ng de, ayn c mlelerle d n p duran konu dalland r l p budakland r larak da t lm verimsiz bir kitapt Beklentimin ok ok alt ndayd Sorun eviride mi yoksa yazar n kendi dilinde mi bilmiyorum ama, anlat m fazlaca da n k Baz halk hikayelerine, Frans zlara zg tabirlere yer verilmi rne in Bunlar zaten biliyor olmam z beklenmi Bilimsel a klamalar son derece anla l r ekilde anlat lm , ancak konular n ve hasta hikayelerinin ba lanmas nda sorun var Yine de bende ok de i ik kap lar, pencereler a an bir kitap oldu Bol bol notlar ald m, bir ok arkada ma da hediye ettim Herkese tavsiye ederim. Yazar n psikosoybilim alan nda uzmanl d n l nce kitab n daha sistematik bir ekilde ilerlemesi bekleniyor Ancak psikosoybilim tan m ve y ntemi noktas nda ok da n k bir anlat m var B l mlerin i inde kullan lan alt ba l klar konu b t nl nden ziyade konunun par alanmas na hizmet etmi Tan mlar ve tespitler anlat m bir yere varmaks z n s rekli olarak tekrar ediyor Aile tarihi ile birey psikolojisi aras nda kurulan ba noktas nda verilen rnekler fazlas yla mistik bir boyutta Kitap, ak Yazar n psikosoybilim alan nda uzmanl d n l nce kitab n daha sistematik bir ekilde ilerlemesi bekleniyor Ancak psikosoybilim tan m ve y ntemi noktas nda ok da n k bir anlat m var B l mlerin i inde kullan lan alt ba l klar konu b t nl nden ziyade konunun par alanmas na hizmet etmi Tan mlar ve tespitler anlat m bir yere varmaks z n s rekli olarak tekrar ediyor Aile tarihi ile birey psikolojisi aras nda kurulan ba noktas nda verilen rnekler fazlas yla mistik bir boyutta Kitap, akademik nitelikten yoksun ve gazete k elerinden kesilmi par alar n birle imi adeta Psikosoybilim hakk nda magazinsel d zeyde bilgi edinmek i in okunabilecek bir kitap eviriden anlad m z kadar yla safe space ve hardiness kelimeleri oktan T rk ele mi ama biz fark edememi iz, m kemmel bir eviri ba ar s Zamanda yolculuk, ki isel tarihimizin, k k hikayelerimizin s k nt lar m z n ve dramlar m z n lkemizin veya b lgemizin b y k hikayesiyle ve toplumsal evrimle nas l ili kide oldu unu anlamaya a r r bizleri Ku aklararas aktar ma dair olgu rnekleriyle ilerleyen kitab okurken bir anda kendinizi ki isel tarihinize ilgi duyar halde bulabilir, s rprizlerle kar la abilirsiniz Bilin alt aktar mlar, soybilim a s ndan olduk a kapsaml bir kitap Kitap, yazar n n da bu konuda uzman bir isim Zamanda yolculuk, ki isel tarihimizin, k k hikayelerimizin s k nt lar m z n ve dramlar m z n lkemizin veya b lgemizin b y k hikayesiyle ve toplumsal evrimle nas l ili kide oldu unu anlamaya a r r bizleri Ku aklararas aktar ma dair olgu rnekleriyle ilerleyen kitab okurken bir anda kendinizi ki isel tarihinize ilgi duyar halde bulabilir, s rprizlerle kar la abilirsiniz Bilin alt aktar mlar, soybilim a s ndan olduk a kapsaml bir kitap Kitap, yazar n n da bu konuda uzman bir isim olmas ndan m tevellit, alandan okurlar i in dahi ke fedilecek yeni alanlar sunuyor Yaz dili, bana ok yal n gelmedi Yine de sab rla okunursa keyifli hale geliyor Ke fedilmeyi bekleyen ve ilham veren kitaplardan.