|Leer Book ⛓ Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 ⚷ eBook or Kindle ePUB free

|Read Book Ø Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 ò Os contidos do texto organ zanse en oito temas Nos Temasetrab llanse o segundo bloque do Curr culo Orixe e evoluci n dos compo entes do Universo Os Temas ecorresp ndense co terceiro bloque Reacci ns qu micas O Tematrata o cuarto bloque S ntese org nica e novos materiais Ademais eng dese o Temacomo repaso dalg ns aspecto fundamentais que se estudaron no Primeiro curso de Bahcarelato, por considerar que pode ser necesaria a s a revisi n como punto de partida ou para a preparaci n da Avaliaci n Final de Bacharelato O primeiro bloque do curr culo, A actividade cient fica traballarase de xeito simult neo ao resto dos bloques As , todos os temas incl en Pr cticas de laboratorio, que permiten planificar, realizar, presentar e avaliar dese os experimentais Polo mesmo prop ense Actividades TIC baseadas na realizaci n de pequenos proxectos de investigaci n con procura, an lise e elaboraci n de informaci n, empregando as tecnolox as de informaci n e da comunicaci n como ferramenta Estas actividades p dense realizar en grupo, polo coxunto da clase, ou individualmente Con todo isto os criterios de avaliaci n e os est ndares de aprendizaxe do primeiro bloque cobran sentido en relaci n cos dos outros bloques e a qu mica vinc lase coa presenza na vida coti e coas s as respercusi ns en numerosos mbitos da sociedade actual En cada tema faise un desenvolvemento te rico da materia, acompa ado dunha serie de Exercicios resoltos que pretenden servir de gu a e axuda ao alumnado para traballar dos distintos est ndares de aprendizaxe Ademais, ao final de cada tema form lanse unha serie de Actividades propostas que pretenden enfrontar o alumnado a situaci ns problem ticas que deber n resolver pondo en xogo os saberes adquiridos Estas actividades levan indicada a soluci n num rica para facilitar o traballo aut nomo por parte das alumnas e alumnos e fomentar a competencia de aprender a aprender Co fin de facer unha revisi n do estudado, incl ense unha serie de Actividades de repaso con soluci ns num ricas ao final de cada unidade A maior a destas foron propostas nas PAU anosa, porque se ben na LOMCE desaparecen as antigas probas de acceso Universidade, ata o momento son a principal referencia de probas externa e poden servir para preparar a Avaliaci n Final de Bacharelato A nda que esta sexa tipo test de esperar que a principal diferenza consista en que se pida a soluci n correcta entre varias propostas Completa este texto os mapas conceptuais ao final de cada tema, que pretenden facilitar a integraci n e interiorizaci n da unidade, e tam n un ap ndice final coas principais constantes f sicas e qu micas, f cil de consultar para o alumnado